De volgende algemene handels- leveringsvoorwaarden per 30-09-2010 liggen aan al onze handelsbetrekkingen ten grondslag: aanbiedingen, prestaties en leveringen door ons vinden uitsluitend plaats op basis van deze zakelijke voorwaarden. Afwijkingen van deze zakelijke voorwaarden zijn alleen effectief, wanneer wij ze schriftelijk bevestigen. Mocht een bepaling in deze zakelijke voorwaarden of een bepaling in het kader van de andere overeenkomsten niet werkbaar zijn of worden, dan raakt dit de werking van de overige bepalingen en afspraken niet. Als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht, onder nummer 20142702. 

Aanbiedingen onder voorbehoud:
Aanbiedingen op onze homepage, in prospectussen, advertenties en prijslijsten over gewicht, grootte, vulling en prijs zijn vrijblijvend en worden pas verplichtend, als ze op het leveringsbewijs vermeld worden of hier uitdrukkelijk aan gerefereerd wordt. Gewichtsverliezen door natuurlijke krimp, opslag en dergelijke zijn niet uit te sluiten en komen niet te onzen laste. Geldend zijn de voorwaarden van de wet bestelling op afstand, zoals verderop weergegeven. Het contract is afgesloten, wanneer wij binnen een termijn van 4 weken schriftelijk of per e-mail bevestigen, dat we het accepteren of wanneer de goederen bij aflevering zonder voorbehoud aangenomen worden. Een eventuele afwijzing van de bestelling of de leverbaarheid wordt door ons zo spoedig mogelijk meegedeeld.

Leveringsvoorwaarden:
De levering vindt plaats binnen 1-5 werkdagen nadat de bestelling en de betaling is gedaan. De leveringen vinden plaats onder voorbehoud van overmacht. De besteller gaat akkoord met een mogelijke gedeeltelijke levering.

Verzendkosten:
Vanaf € 30,- is het mogelijk om in de Vegetarisch Slager webshop te bestellen. Om de transportkosten (nationaal) te kunnen dekken hebben we de volgende staffel hiervoor gehanteerd.

Bestelwaarde tussen € 30,- en € 50,-
Bijdrage in de verzendkosten € 9,75

Bestelwaarde tussen € 51 en € 75,-
Bijdrage in de verzendkosten € 7,75

Bestelwaarde tussen €76 en € 100,-
Bijdrage in de verzendkosten € 4,75

Vanaf € 100,- versturen wij een bestelling verzendkostenvrij.
Vanaf € 200,- kennen wij een verkoopkorting toe van 6%

Voor leveringen naar de Wadden-eilanden zal een toeslag buitengebied berekend worden.
Voor leveringen naar Vlaanderen zal bij iedere afgeronde bestelling een toeslag van € 9,25 berekend worden.

Garantie:
De besteller moet de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst controleren op transportschade, duidelijke gebreken en gegarandeerde eigenschappen. De verantwoordelijkheid van degenen, die de goederen brengen (post, pakketvervoerder o.a.) houdt op, zodra ze de goederen op het terrein van de ontvanger hebben neergezet en deze aangenomen heeft. Transportschade moet direct op het leveringsbewijs of op de rekening bevestigd zijn door de vervoerder, anders kan er geen vergoeding plaatsvinden. Andere duidelijke gebreken moet de koper ons onmiddellijk binnen 48 uur schriftelijk melden. Onze garantie heeft geen betrekking op schade, die door de koper is veroorzaakt vanwege een verkeerde behandeling, of door schade, die door natuurlijke krimp, door vocht, door te warme ruimtes, door buitengewone weersgesteldheden en temperatuurinvloeden of door aantasting van insecten en kevers, ontstaat. De koper moet bewijzen, dat de schade niet zijn schuld is. Voor zover er niet van opzettelijke of grove nalatigheid sprake is, zijn aanspraken op vergoeding van gebreken aan goederen, om elke vorm van rechtsgeldige reden dan ook, tegen ons als ook tegen onze medewerkers en de personen, die onze goederen vervoeren, uitgesloten. Voor gevolgschade aan andere goederen of aan eigendom van de besteller- in het bijzonder aantasting door schadelijke dieren of planten, rot en dergelijke – zijn we niet aansprakelijk.

Teruggave van goederen kan alleen plaatsvinden, wanneer bij “de Vegetarische Slager” telefonisch of schriftelijk gereclameerd wordt. Reclameren kan binnen een bepaald tijdsbestek, bij:
- een verkeerde of onjuiste levering tot 48 uur na ontvangst van de goederen.
- gebreken aan de producten en aantasting door schadelijke dieren of planten tot 24 uur na ontvangst van de goederen.

Het terugnemen of omruilen van verkeerd bestelde goederen is niet mogelijk. 

Eenmalige verpakkingen worden door ons niet teruggenomen. Het terugsturen van verpakkingen houden we niet voor zinvol uit milieuoverwegingen en we adviseren deze bij een gemeentelijke of regionale inzamelplaats af te geven.

Prijsopgave:
Alle prijsopgaven zijn in euro’s inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Emballageteruggave:
Teruggave van lege verpakking is alleen met schriftelijke of telefonische aanmelding en op kosten van de besteller mogelijk.

Schadevergoedingseisen:
Vanwege handelingen, die niet zijn toegestaan, om het even om welke rechtsgeldige reden, zijn, voor zover er niet sprake is van opzettelijke of grove nalatigheid, tegen ons als ook tegen onze medewerkers en de personen, die voor ons de goederen vervoeren, uitgesloten.

Eigendomsvoorbehoud:
De geleverde goederen blijven tot alles betaald is - bij betaling via cheque tot de inning - ons eigendom. Vervalt het eigendomsvoorbehoud door doorverkoop, vermenging, verplichting of verwerking, dan komt het nieuwe feit of de daaruit voortvloeiende vordering in de plaats van de geleverde goederen (verlengde eigendomsvoorbehoud). In ieder geval blijven de goederen zo lang eigendom van de leverancier, tot alle vorderingen uit de rekening-courant- , respectievelijk de zakenrelatie volledig betaald zijn. Is het gedrag van de koper in strijd met het contract – vooral bij te late betaling – dan hebben wij het recht, de voorbehoudsgoederen op kosten van de koper terug te nemen. Terugname betekent niet, dat het contract niet meer geldt.

Betalingsvoorwaarden:
Alle bestellingen die in de webshop van de Vegetarische Slager worden geplaatst dienen zonder uitzondering vooraf te worden voldaan. Bij het afronden van de bestelling worden meerdere betalingsmogelijkheden aangeboden waarvan gebruik gemaakt dient te worden.

De Vegetarische Slager is onderdeel van:
De Korte Weg B.V.
K.v.K.: 20142702
BTW: 8196.86.037.B.01
IBAN: NL44 TRIO 0784 9439 07
Swift Code / BIC: TRIONL2U
 
0
Winkelmandje
Uw winkelmandje is leeg.