VOORWAARDEN ACTIE LINTJESREGEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Lintjesregen” hierna te noemen: “De Vegetarische Slager”, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: “Unilever”.

 

Deze promotionele actie wordt op geen enkele manier gesponsord of beheerd door Facebook, Instagram of Twitter. U verstrekt uw gegevens aan Unilever en niet aan Facebook, Instagram of Twitter.

 

Artikel 1           Algemeen

 

 1.  Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 2.  Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
 3.  Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 4.  Er wordt slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.
 5.  Deelname aan de actie is gratis.
 6.  Actievoorwaarden te vinden op: www.devegetarischeslager.nl/Ereburgers.html.

 

Artikel 2           Gegevens

 

 1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, adres en/of NAW-gegevens).
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 3. Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.

 

Artikel 3           Hoe en wanneer kan je meedoen?

 

 1. Deze actie loopt van 8 april 2021 tot en met 26 april 2021. Op 16 april sluiten de nominaties. Tussen 17 en 21 april worden de winnaars geselecteerd. De winnaars worden op 26 april publiek bekend gemaakt.
 2. Om deel te nemen aan de actie moeten gebruikers een Instagram-, Facebook- of Twitter-profiel hebben.
 3. Naar aanleiding van de “Lintjesregen” post moeten gebruikers een andere gebruiker (Ereburger) taggen/nomineren in een privébericht richting De Vegetarische Slager en daarbij de reden (de zogeheten ‘bijzondere verdiensten’ voor mens, dier en milieu) vermelden voor deze nominatie.
 4. Deelnemers kunnen zo vaak deelnemen als ze willen met dezelfde of verschillende profielen, zolang ze de stappen om deel te nemen voltooien.
 5. Onder alle deelnemers die in een privébericht zijn genoemd en voldoen aan de andere vereisten die in deze regels zijn gespecificeerd, wordt een selectie gemaakt van tien winnaars door een jury.
 6. De winnende ‘Ereburgers’ zullen persoonlijk het lintje uitgereikt krijgen, De Vegetarische Slager komt langs om het lintje te overhandigen bij een adres afgestemd met de nominator en winnaar.
 7. Het is noodzakelijk om akkoord te gaan met de wijze van uitreiking en de hierboven vermelde punten om als winnaar de prijs uitgereikt te krijgen.

 

Artikel 4           Aanwijzing van de winnaars

 

 1. Een deskundige jury zal uiterlijk 21 april de winnaar(s) van de actie bepalen en daarbij, onder meer, letten op originaliteit, creativiteit en inventiviteit. Alle inzendingen worden bekeken door de jury en de inzendingen die over de volgende elementen beschikken, maken kans om geselecteerd te worden als winnaar: 1) de genomineerde moet genoemd worden 2) de ‘bijzondere verdiensten’ van de genomineerde moet genoemd worden 3) de ‘bijzondere verdiensten’ moeten in elk geval een positieve impact hebben gemaakt op dier, mens en milieu 4) uit omschrijving van de ‘bijzondere verdiensten’ moet blijken wat de genomineerde precies heeft gedaan om een positieve impact te maken op mens, dier en milieu en welke positieve impact dit heeft gehad op mens, dier en milieu.
 2. Met de winnaars van de actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).
 3. Voor de uitreiking van de prijs wordt een afspraak gemaakt om persoonlijk het lintje uit te reiken. Tijdens deze uitreiking kunnen foto’s worden genomen en video’s die De Vegetarische Slager kan gebruiken (delen) op haar social media kanalen (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Twitter). Het beeldmateriaal wordt samen met een onderschrift waarin het verhaal en de ‘bijzondere verdiensten’ van de genomineerde vermeld staat, gedeeld op deze social media kanalen.
 4. Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na einde van de actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.
 5. In het geval dat het aantal plaatsvervangende deelnemers onvoldoende is, behoudt Unilever zich het recht voor om andere plaatsvervangers te kiezen of de onderscheiding ongeldig te verklaren.
 6. Het is noodzakelijk om akkoord te gaan met de wijze van uitreiking en de hierboven vermelde punten om als winnaar de prijs uitgereikt te krijgen.
 7. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Artikel 5           Prijzen

 

 1. De tien genomineerde winnaars winnen ieder:   
  Een Ereburger trui (waarde: €40), een Ereburger lintje (waarde: €30), een vleeschboeket (waarde: €25), een Ereburger certificaat (waarde: €10) en een Ereburger om te eten (waarde: €8). 
  De nominateurs van de tien winnaars winnen ieder: Een Bofkiptrui (waarde: €40) en een Ereburger om te eten (waarde: €8).
 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.
 3. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.

 

Artikel 6           Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 2. Indien je voor deelname aan deze actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever voor aanspraken van derden terzake.
 3. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - :

 

 •    de door haar, uitgekeerde prijzen;
 •    het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
 •    het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

 

Artikel 7           Auteursrechten en medewerking

 

 1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Unilever en kunnen deze gebruikt worden voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie. Unilever behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden.
 2. Je verleent hierbij aan Unilever het eeuwigdurende recht om jouw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, om te gebruiken voor welk medium dan ook. Unilever is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden.
 3. Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Unilever hierbij toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking of een interview) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.
 4. Nadat Unilever contact heeft opgenomen met de nominateurs en winnaars, wordt gevraagd de volledige naam, adresgegevens en telefoonnummers van de nominateur en de genomineerde te delen. Ook wordt de genomineerde verzocht om deel te nemen aan aanvullende promotionele activiteiten rondom de promotie.
 5. De daadwerkelijke levering van de prijs is afhankelijk van de vraag of de winnaar voldoet aan de voorwaarden die in deze regels zijn gespecificeerd en van de juistheid van de verstrekte gegevens.
 6. In het geval dat de winnaar of nominateur valse informatie heeft verstrekt, wordt er geen rekening gehouden met zijn deelname en wordt hij uitgesloten van de mogelijkheid om voor een prijs te kiezen. Het is ten strengste verboden om gegevens van derden te verstrekken zonder hun voorafgaande toestemming.
 7. Unilever zal contact opnemen met de winnaars via het Instagram-, Facebook- of Twitter-profiel waaronder gebruikers hebben deelgenomen aan deze promotie, waar ze instructies krijgen om contact op te nemen met Unilever. De winnaars hebben maximaal 48 uur om te antwoorden en contact op te nemen met Unilever, als ze niet binnen 48 uur reageren, zal duidelijk zijn dat ze de prijs afwijzen en Unilever contact zal opnemen met de eerste vervanger.

 

Artikel 8           Rechten Unilever

 

 1. Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 3. Het is niet mogelijk voor Unilever om vooraf alle inzendingen/bijdragen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt Unilever zich het recht voor om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

 

Artikel 9           Contact/Klachten

 

 1. Als je vragen of klachten hebt over deze actievoorwaarden of deze actie, neem dan contact met ons op:
 2. Per contactformulier : https://www.devegetarischeslager.nl/contact.html
 3. Na ontvangst van uw klacht neemt Unilever zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Artikel 10           Diversen

 

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.