Winter recepten boekje

Actievoorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Vliegende Start van het Jaar-receptenboekje, hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan Hofplein 19, hierna te noemen: ‘Unilever’.

 

Artikel 1 Algemeen

1.     Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.

2.     Deelname aan de Actie is gratis.

3.     Deze actievoorwaarden zijn te vinden op http://www.devegetarischeslager.nl/acties/receptenboekje.html

4.     Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

5.       Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever, waaronder begrepen kortingsacties.

 

Artikel 2 Hoe en wanneer kan je meedoen?

1.     Deze Actie loopt van 30 januari 2023 t/m 31 maart 2023.

2.     Deelname aan de Actie kan door naar www.devegetarischeslager.nl te gaan en via de homepagebanner of pop-up de inschrijfpagina voor het receptenboekje te bezoeken. Daar kun je je persoonsgegevens achterlaten om je zo in te schrijven voor de nieuwsbrief én het receptenboekje. Nadat je jouw gegevens hebt achtergelaten, ontvang je vanuit De Vegetarische Slager een e-mail met het digitale receptenboekje in PDF-vorm.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.     U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.

2.     Unilever en de door haar inschakelde derden of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:

  •         de door haar uitgekeerde korting;
  •         het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie;
  •         het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen).

 

Artikel 4 Persoonlijke gegevens

1.     Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).

2.     Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.

3.     Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever.

 

Artikel 5 Rechten Unilever

1.     Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2.     In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de korting van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.

 

Artikel 6 Contact/Klachten

1.     Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt te bereiken:

Per contactformulier: https://www.devegetarischeslager.nl/contact.html

Unilever zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan.

 

Artikel 7 Diversen

1.     Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2.     Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3.     Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.