Voorwaarden

Algemene en Leveringsvoorwaarden van de Vegetarische Slager
Onze algemene handels- en leveringsvoorwaarden per 30-09-2010

De volgende algemene handels- leveringsvoorwaarden liggen aan al onze handelsbetrekkingen ten grondslag:
Aanbiedingen, prestaties en leveringen door ons vinden uitsluitend plaats op basis van deze zakelijke voorwaarden. Afwijkingen van deze zakelijke voorwaarden zijn alleen effectief, wanneer wij ze schriftelijk bevestigen. Mocht een bepaling in deze zakelijke voorwaarden of een bepaling in het kader van de andere overeenkomsten niet werkbaar zijn of worden, dan raakt dit de werking van de overige bepalingen en afspraken niet.

Aanbiedingen onder voorbehoud:
Aanbiedingen op onze homepage, in prospectussen, advertenties en prijslijsten over gewicht, grootte, vulling en prijs zijn vrijblijvend en worden pas verplichtend, als ze op het leveringsbewijs vermeld worden of hier uitdrukkelijk aan gerefereerd wordt. Gewichtsverliezen door natuurlijke krimp, opslag en dergelijke zijn niet uit te sluiten en komen niet te onzen laste. Geldend zijn de voorwaarden van de wet bestelling op afstand, zoals verderop weergegeven. Het contract is afgesloten, wanneer wij binnen een termijn van 4 weken schriftelijk of per e-mail bevestigen, dat we het accepteren of wanneer de goederen bij aflevering zonder voorbehoud aangenomen worden. Een eventuele afwijzing van de bestelling of de leverbaarheid wordt door ons zo spoedig mogelijk meegedeeld.

Leveringsvoorwaarden:
De levering door ons vindt plaats binnen 2-5 werkdagen nadat de bestelling, respectievelijk de betaling is gedaan. De leveringen vinden plaats onder voorbehoud van overmacht. De besteller gaat akkoord met een mogelijke gedeeltelijke levering.

Verzendkosten:
Vanaf € 50,- is het mogelijk om in de Vegetarisch Slager webshop te bestellen. Om de transportkosten (nationaal) te kunnen dekken hebben we de volgende staffel hiervoor gehanteerd.

Bestelwaarde tussen € 50,- en € 75,-
Bijdrage in de verzendkosten € 15,-

Bestelwaarde boven de € 75,-
Bijdrage in de verzendkosten € 10,-

Bestelwaarde boven de € 100,-
Versturen wij verzendkostenvrij.

Voor leveringen naar de Wadden-eilanden kan een toeslag buitengebied berekend worden.

Garantie:
De besteller moet de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst controleren op transportschade, duidelijke gebreken en gegarandeerde eigenschappen. De verantwoordelijkheid van degenen, die de goederen brengen (post, pakketvervoerder o.a.) houdt op, zodra ze de goederen op het terrein van de ontvanger hebben neergezet en deze ze aangenomen heeft. Transportschade moet direct op het leveringsbewijs of op de rekening bevestigd zijn door de vervoerder, anders kan er geen vergoeding plaatsvinden. Andere duidelijke gebreken moet de koper ons onmiddellijk binnen 48 uur schriftelijk melden. Onze garantie heeft geen betrekking op schade, die door de koper is veroorzaakt vanwege een verkeerde behandeling, of door schade, die door natuurlijke krimp, door vocht, door te warme ruimtes, door buitengewone weersgesteldheden en temperatuurinvloeden of door aantasting van insecten en kevers, ontstaat. De koper moet bewijzen, dat de schade niet zijn schuld is. Voor zover er niet van opzettelijke of grove nalatigheid sprake is, zijn aanspraken op vergoeding van gebreken aan goederen, om het even om welke rechtsgeldige reden, tegen ons als ook tegen onze medewerkers en de personen, die onze goederen vervoeren, uitgesloten. Voor gevolgschade aan andere goederen of aan eigendom van de besteller- in het bijzonder aantasting door schadelijke dieren of planten, rot en dergelijke – zijn we niet aansprakelijk.

Teruggave van goederen kan alleen plaatsvinden, wanneer bij “de Vegetarische Slager” telefonisch of schriftelijk gereclameerd werd. Reclameren kan binnen een bepaald tijdsbestek, bij:
- een verkeerde of onjuiste levering tot 48 uur na ontvangst van de goederen.
- gebreken aan de producten en aantasting door schadelijke dieren of planten tot 24 uur na ontvangst van de goederen.

Prijsopgave:
Alle prijsopgaven zijn in euro’s inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Emballageteruggave:
Teruggave van lege verpakking is alleen met schriftelijke of telefonische aanmelding en op kosten van de besteller mogelijk.

Schadevergoedingseisen:
Vanwege handelingen, die niet zijn toegestaan, om het even om welke rechtsgeldige reden, zijn, voor zover er niet sprake is van opzettelijke of grove nalatigheid, tegen ons als ook tegen onze medewerkers en de personen, die voor ons de goederen vervoeren, uitgesloten.

Eigendomsvoorbehoud:
De geleverde goederen blijven tot alles betaald is - bij betaling via cheque tot de inning - ons eigendom. Vervalt het eigendomsvoorbehoud door doorverkoop, vermenging, verplichting of verwerking, dan komt het nieuwe feit of de daaruit voortvloeiende vordering in de plaats van de geleverde goederen (verlengde eigendomsvoorbehoud). In ieder geval blijven de goederen zo lang eigendom van de leverancier, tot alle vorderingen uit de rekening-courant- ,respectievelijk de zakenrelatie volledig betaald zijn. Is het gedrag van de koper in strijd met het contract – vooral bij te late betaling – dan hebben wij het recht, de voorbehoudsgoederen op kosten van de koper terug te nemen. Terugname betekent niet, dat het contract niet meer geldt.

Betalingsvoorwaarden:
Betaald kan worden op de volgende wijze:
- incasso per bank: het rekeningbedrag wordt na verzending van de bestelde goederen van de opgegeven rekening afgeschreven. Wordt het niet afgeschreven, dan moeten we €12,- bank- en administratiekosten berekenen.
- PayPal (ook met creditcards): de snelste manier van betalen. Na registratie bij PayPal kunt u bestellingen in een recordtempo betalen en de verzending kan per ommegaande plaatsvinden. Met PayPal kunt u ook bij ebay en veel andere onlineshops betalen. Via PayPal is ook betaling met een creditcard mogelijk.

Het Bedrijf de Vegetarische Slager:
De Vegetarische Slager is onderdeel van:
De Korte Weg B.V.
K.v.K.: 20132845
BTW: 8196.86.037.B.01

(Vooruit)betalen kan door geld over te maken op de volgende rekening:
De Korte Weg B.V.
Bank: Triodos Bank te Zeist.
Rekening : 78.49.43.907
Voor het overmaken van geld uit het buitenland binnen de EU moet u ook de volgende gegevens gebruiken:
IBAN: NL44 TRIO 0784 9439 07
Swift Code / BIC: TRIONL2U

Voor leveringen naar een land binnen Europa kunnen wij om rechtsgeldige redenen alleen vooruitbetaling of PayPal als betalingswijze accepteren.

Het terugnemen van de verpakking:
Eenmalige verpakkingen worden door ons niet teruggenomen. Het terugsturen van verpakkingen houden we niet voor zinvol uit milieuoverwegingen en we adviseren deze bij een gemeentelijke of regionale inzamelplaats af te geven. Indien u uw bestelling wenst te ontvangen in een door ons aangeboden statiegeldkrat, zullen wij deze uiteraard bij een vervolgbestelling kosteloos retour nemen.